top of page

MEDIA

THE NEW ALBUM

BLACK EARTH

We have been working on the Black Earth album since 2012. As a band that is never satisfied with what it has created and is always looking for new sounds, atmospheres and emotions, we are still evolving and reshaping even the songs created in the past. But actually, this is what we enjoy most about the creative process, and until we have discussed and weighed every note and moment a thousand times, we cannot move on. We build the Black Earth album again on our death metal roots, when we simultaneously want to venture into atmospheric and lyrical heights, with dramatic choirs and monumental symphonic passages. In the vocals, Milada and Roman try to find new connections and emotional expression of a dramatic soprano with an uncompromising male growl. We create the lyrics again as a pure inspiration from our music and this time we focus mostly on the themes of dark nature, its paradigms and the connection with our inner world resonating with parallel worlds. We make our Black Earth album entirely because of the music and our respect for it and the inspiration from the creators we hold in high esteem.

Na albu Black Earth pracujeme od roku 2012. Jako kapela, která se nikdy nespokojí s tím, co vytvořila a stále hledá dále nové zvuky, atmosféru a emoce, se stále vyvíjíme a přetváříme i skladby vytvořené v minulosti. Ale vlastně tohle nás na tvůrčím procesu nejvíce baví a dokud neprobereme a nezvážíme tisíckrát každý tón a moment, nejde nám pustit se dále. Album Black Earth opět stavíme na našich death metalových kořenech, kdy se zároveň chceme pouštět do atmosférických a lyrických výšin, s dramatickými sbory a monumentálními symfonickými pasážemi. Ve vokálech se Milada s Romanem snaží o hledání nových spojení a emocionálního vyjádření dramatického sopránu s nekompromisním mužským growlem. Texty opět tvoříme jako čistou inspiraci naší hudbou a tentokráte se nejvíce věnujeme tématům temné přírody, jejím paradigmatům a propojením s naším vnitřním světem rezonujícím se světy paralelními. Naše album Black Earth tvoříme zcela kvůli hudbě a naší úcty k ní i k insipraci od tvůrců, kterých si velmi vážíme.

"GATE OF SORROW"

THE ALBUM

ENTER THROUGH THE GATE

We created the album Enter Through The Gate very intensively since 2007. Each of us tried to squeeze into our parts the innermost thing that was possible at that moment. We composed, edited and developed together. We didn't have a clear intention for the music, we let ourselves drift on our death metal roots and entered monumental symphonic and melodic atmospheres.

We created the lyrics as pure inspiration from the atmosphere of our music, we moved in the dark corners of the human soul and relationships, when we tried to reach catharsis, purity and transformation using the immense energy of music. Performing the album Enter Through The Gate live was a difficult task due to the number of vocal and orchestral parts as well as the technical complexity of the performance. But the reaction of the fans has always been a huge reward for us live.

The album was also honored as film music overseas, it was played on metal radios far beyond our borders, and the song Black Sin went directly to the first place from the news and stayed there for an incredible nine weeks at the time in the most prestigious metal chart in the Czech Republic on ROCK radio. The Enter Through The Gate album has found its way into the hearts of fans all over the world and we appreciate that immensely.

Album Enter Through The Gate jsme tvořili velmi intenzívně od roku 2007. Každý z nás se snažil vtisknout do svých partů to nejniternější, co v tu chvíli bylo možné. Skládali jsme společně, upravovali a vyvíjeli jsme se. Pro hudbu jsme neměli jasný záměr, nechali jsme se unášet na našich death metalových kořenech a vstupovali do monumentálních symfonických a melodických atmosfér.

Texty jsme tvořili až jako čistou inspiraci atmosférou naší hudby, pohybovali jsme se v temných koutech lidské duše a vztahů, kdy jsme se snažili pomocí nesmírné energie hudby dospět ke katarzi, čistotě a proměně. Provést album Enter Through The Gate naživo bylo při množství vokálních i orchestrálních partů a také technické náročnosti provedení těžkým úkolem. Ale reakce fanoušků pro nás byla naživo vždy nesmírnou odměnou.

Albu se dostalo pocty i jako filmové hudbě za oceánem, dostalo se do rotací v metalových rádií daleko za našimi hranicemi a skladba Black Sin se dostala z novinky přímo na první místo a zůstala tam neuvěřitelných devět týdnů v té době v nejprestižnější metalové hitparádě v České republice na rádiu ROCK. Album Enter Through The Gate si našlo cestu k srdci fanoušků po celém světe a toho si nesmírně vážíme.

"GATE OF SORROW"

PHOTOS

bottom of page